Zamówienia publiczne przed nowelizacją – jak się w tym odnaleźć?

Prawo dotyczące zamówień publicznych w Polsce należy do najczęściej krytykowanych. W najbliższym czasie musi zostać dostosowane do regulacji unijnych i sformułowane tak, by można było uniknąć wszelkich niejasności i patologii przy procesach przetargowych. Jak zwykle zawirowania prawne źle wpływają na sytuację przedsiębiorców.  

E-porady prawne - czy warto z nich korzystać?

Jednym z najczęściej wpisywanych w wyszukiwarki haseł związanych z branżą prawniczą jest termin „e-porady prawne”. Uzyskiwanie pomocy w szybki i wygodny sposób jest kuszącą wizją dla wielu użytkowników sieci. Czy jednak rzeczywiście w Internecie można uzyskać rzetelną poradę prawnika, bez konieczności umawiania się na spotkanie czy czekania w kolejce petentów?

Istotne zmiany w prawie pracy – ostatnio wprowadzone i przewidywane

Rok 2015 przyniósł nam szereg poważnych zmian w zakresie prawa pracy. Część z nich weszła już w życie, a nad kolejnymi nadal pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy i jest szansa, że uda się je uchwalić do końca bieżącego roku.

Od 1 stycznia 2015 r. dochody członków rad nadzorczych zostały objęte składkami ZUS. Do początku tego roku takie dochody podlegały jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obecnie zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nałożyła na członków rad nadzorczych obowiązek odprowadzania również składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych związana z koniecznością wdrożenia zmian przepisów unijnych

Mimo iż całkiem niedawno, bo w październiku zeszłego roku, weszła w życie poważna nowelizacja prawa zamówień publicznych szykuje nam się kolejna. Projekt nowej ustawy skierowany został do uzgodnień i konsultacji publicznych. Wspomniana wyżej nowela podyktowana jest przede wszystkim koniecznością dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych regulujących zamówienia publiczne, które ostatnio również uległy zasadniczym zmianom. 

Nowelizacja najbardziej krytykowanych przepisów Prawa zamówień publicznych

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie istotna nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”). Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, (poz. 1232) modyfikuje najbardziej krytykowane przepisy ustawy. Ma ona na celu m.in. ograniczyć nadużywanie stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, doprecyzować kwestie związane z odrzucaniem ofert z rażąco niską ceną, wprowadzić obostrzenia co do powoływania się na tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wprowadza solidarną odpowiedzialność wykonawcy wraz z podmiotem trzecim udostępniającym mu swoje zasoby.

Czy pracodawca może cofnąć pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy powinien być udzielany w terminie zgodnym z planem urlopów przyjętym u danego pracodawcy albo w terminie ustalonym wspólnie przez pracodawcę i pracownika. Pracodawca ma jednak prawo odwołać pracownika z urlopu, z takim zastrzeżeniem, że może to nastąpić jedynie w wyjątkowych, ściśle określonych sytuacjach. Ponadto musi się przy tym liczyć z konsekwencjami finansowymi swojej decyzji. 

Wzajemna relacja ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

Podstawowym dokumentem związanym z realizacją inwestycji budowlanych, który określa stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami procesu budowlanego jest umowa o roboty budowlane. Prawo zamówień publicznych nie zawiera jednak definicji tego rodzaju umowy. Znajdziemy ją natomiast  w przepisach Kodeksu cywilnego.

Konieczność implementacji FIDIC do prawa zamówień publicznych

Warunki Kontraktowe FIDIC  opracowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów stanowią  kodeks dobrych praktyk w zakresie umów o roboty budowlane. Opierają się na  kilkudziesięcioletnim doświadczeniu  inżynierów praktyków z wielu różnych krajów. FIDIC przewiduje jednolite procedury realizacji inwestycji budowlanych na całym świecie, a istotą tej regulacji jest utrzymanie rozsądnej równowagi między interesami zamawiającego i wykonawcy, jak również sprawiedliwy podział ryzyka i odpowiedzialności pomiędzy nimi.

Co to jest FIDIC?

FIDIC to skrót od Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils), czyli związku stowarzyszeń niezależnych inżynierów konsultantów z różnych krajów. Organizacja ta założona została w Gandawie w 1913 roku przez przedstawicieli stowarzyszeń inżynierów konsultantów z Belgii, Francji i Szwajcarii. FIDIC początkowo nie odgrywała większego znaczenia jednak po II Wojnie Światowej bardzo się rozwinęła. Obecnie zrzesza organizacje z 66 krajów ze wszystkich kontynentów.

Podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn zgodne z Konstytucją

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejsze zmiany ustawy dotyczą wieku emerytalnego zarówno kobiet, jak i mężczyzn oraz prawa do emerytury częściowej. W wyniku powołanej wyżej nowelizacji wyrównano i podwyższono wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Podniesienie wieku emerytalnego dotyczy kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Biorąc pod uwagę fakt, iż wiek emerytalny wzrasta od 2013 r. każdego roku o trzy miesiące, mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2020 r., a kobiety w 2040 r.