Co to jest FIDIC?

Co to jest FIDIC?

FIDIC to skrót od Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils), czyli związku stowarzyszeń niezależnych inżynierów konsultantów z różnych krajów. Organizacja ta założona została w Gandawie w 1913 roku przez przedstawicieli stowarzyszeń inżynierów konsultantów z Belgii, Francji i Szwajcarii. FIDIC początkowo nie odgrywała większego znaczenia jednak po II Wojnie Światowej bardzo się rozwinęła. Obecnie zrzesza organizacje z 66 krajów ze wszystkich kontynentów.

Jeśli chodzi o udział Polski w FIDIC, członkiem federacji jest działające w Polsce Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR).

Największą zasługą FIDIC jest ujednolicenie procedury realizacji inwestycji budowlanych na całym świecie. Tworzone przez tę organizację regulacje prawne zmierzają do wprowadzenia pewnej równowagi między obowiązkami i interesami stron procesu inwestycyjnego, tj. zakładają sprawiedliwy podział ryzyka, zagrożeń i odpowiedzialności między zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych.

FIDIC opracował wspólny model organizacji procesu budowlanego i stworzył tzw. Warunki Kontraktowe, które stanowią wzór umowy o roboty budowlane. Składają się one z dwóch części: części ogólnej i części szczególnej.

Warunki Kontraktowe FIDIC wykorzystywane są w Polsce standardowo w zamówieniach publicznych przy realizacji projektów publicznych współfinansowanych z funduszy europejskich. Ułatwiają one  nadzór nad prawidłowością zarządzania daną inwestycją i nad wykorzystaniem przeznaczonych na nią środków.

Przygotowanie umowy o roboty budowlane w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC polega na zastosowaniu klauzul ogólnych w wersji  niezmienionej oraz zmodyfikowaniu wybranych klauzul za pomocą klauzul szczególnych, sformułowanych przez zamawiającego. Klauzule szczególne mogą zastąpić klauzule ogólne w całości lub w części albo je uzupełniać je lub zmieniać.

FIDIC przewiduje trzy podstawowe rodzaje wzorów kontraktów budowlanych.

Pierwszy z nich to „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego”, czyli tzw. tzw. Czerwona książka. Jest to umowa o wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez inwestora (zamawiającego).

Drugi kontrakt to „Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych projektowanych przez wykonawcę” (tzw. Żółta książka) – czyli kontrakt, przy którym to wykonawca projektuje w uzgodnieniu z zamawiającym i wykonuje roboty budowlane 

Trzecim wzorem umowy o roboty budowlane są „Warunki Kontraktu na realizację „pod klucz” (tzw. Srebrna książka). W tym wypadku na wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania inwestycji, opracowania dokumentacji projektowej i przeprowadzenie procesu budowlanego. Ten wzorzec wykorzystywany jest w zamówieniach publicznych udzielanych w formie dialogu konkurencyjnego z wykonawcami lub negocjacji z ogłoszeniem albo bez ogłoszenia. Stosują go zamawiający, którzy nie są w stanie samodzielnie opisać przedmiotu zamówienia i określić istotnych warunków zamówienia lub też oszacować jego wartości zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pozostałe artykuły na blogu