Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych związana z koniecznością wdrożenia zmian przepisów unijnych

Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych związana z koniecznością wdrożenia zmian przepisów unijnych

Mimo iż całkiem niedawno, bo w październiku zeszłego roku, weszła w życie poważna nowelizacja prawa zamówień publicznych szykuje nam się kolejna. Projekt nowej ustawy skierowany został do uzgodnień i konsultacji publicznych. Wspomniana wyżej nowela podyktowana jest przede wszystkim koniecznością dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych regulujących zamówienia publiczne, które ostatnio również uległy zasadniczym zmianom. 

Mianowicie, przyjęte zostały dwie nowe dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: dyrektywa nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65) oraz dyrektywa nr 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywą 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243).

Najważniejsze zmiany związane z dostosowaniem polskiego prawa zamówień publicznych do prawa unijnego dotyczą uproszczenia i przyspieszenia procedur udzielania zamówień publicznych w szczególności poprzez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami, skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień i ograniczenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia (wprowadzony zostanie jednolity europejski wzór oświadczenia  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz obowiązek złożenia wszystkich dokumentów co do zasady przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza). Ponadto ustanowiona zostanie fakultatywność wadium i terminu związania oferta, zlikwidowane zostaną obowiązki zamawiającego w zakresie przesyłania do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zawiadomień o wszczęciu postepowania z w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o zawarciu umowy ramowej lub ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż 4 lata, jak również otwarta zostanie lista przesłanek unieważnienia postepowania.

Omawiana nowelizacja prawa zamówień publicznych polegała będzie również na elektronizacji zamówień publicznych. W tym celu między wykonawcą i zamawiającym wprowadzona zostanie obowiązkowa komunikacja elektroniczna, a przy składaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu obowiązkowe będzie stosowanie profilu nabywcy, stanowiącego rozwiązanie techniczne, umożliwiające realizacje procesu udzielania zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentów elektronicznych, ich udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie z wykorzystaniem środków elektronicznych. W ramach przewidywanych zmian stworzona zostanie elektroniczna platforma zamówień publicznych e-Zamówienia, na której w szczególności będą się znajdowały Biuletyn Zamówień, profil nabywcy oraz aukcje elektroniczne, co powinno zwiększyć przejrzystość i dostępność postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Proponowane zmiany mają także na celu promocję pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności. Położony zostanie nacisk na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, czyli takiej, która uwzględnia nie tylko cenę lub koszt, ale także inne aspekty, takie jak użycie przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji itp. Wprowadzona zostanie nowa procedura partnerstwa innowacyjnego, dzięki czemu będzie można nabyć produkty i usługi, które nie są jeszcze dostępne na rynku. Nowela promuje także zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie warunku poziomu zatrudniania tych osób z 50% do 30%.

Nowe przepisy mają także zapewnić lepszy dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom. W tym celu znowelizowana regulacja zamówień publicznych zachęcać będzie zamawiających do udzielania zamówień w częściach, o które co do zasady łatwiej się ubiegać oraz ograniczy zadania spełniania nieco wygórowanych warunków udziału w postepowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (tzn. obniżony zostanie średni roczny obrót).

W ramach dostosowania obowiązujących przepisów PZP do prawa unijnego uproszczone zostaną procedury udzielania zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, takich jak usługi prawne, hotelarskie, gastronomiczne, kulturalne, zdrowotne itp. 

Oprócz zmian podyktowanych koniecznością implementacji nowych dyrektyw unijnych nowela ustawy prawo zamówień publicznych przewiduje również zmiany w zakresie kontroli zamówień publicznych sprawowanej przez Prezesa UZP. Kontrolą mają zostać objęte wszystkie czynności podejmowanych przez zamawiającego, objęte ustawą, a więc czynności podejmowane przed i po wszczęciu postepowania oraz po zawarciu umowy. Nowela umożliwi także Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadzanie kontroli planowych, zamiast wyłącznie kontroli uprzednich i na wniosek podmiotów zewnętrznych, jak było do tej pory.

Zaprezentowane wyżej zmiany zapowiadają się więc bardzo korzystnie zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. Miejmy zatem nadzieję, że uda się je wprowadzić jak najszybciej. 

Pozostałe artykuły na blogu