Nowelizacja najbardziej krytykowanych przepisów Prawa zamówień publicznych

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie istotna nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”). Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, (poz. 1232) modyfikuje najbardziej krytykowane przepisy ustawy. Ma ona na celu m.in. ograniczyć nadużywanie stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, doprecyzować kwestie związane z odrzucaniem ofert z rażąco niską ceną, wprowadzić obostrzenia co do powoływania się na tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wprowadza solidarną odpowiedzialność wykonawcy wraz z podmiotem trzecim udostępniającym mu swoje zasoby.

Czy pracodawca może cofnąć pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy powinien być udzielany w terminie zgodnym z planem urlopów przyjętym u danego pracodawcy albo w terminie ustalonym wspólnie przez pracodawcę i pracownika. Pracodawca ma jednak prawo odwołać pracownika z urlopu, z takim zastrzeżeniem, że może to nastąpić jedynie w wyjątkowych, ściśle określonych sytuacjach. Ponadto musi się przy tym liczyć z konsekwencjami finansowymi swojej decyzji. 

Wzajemna relacja ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

Podstawowym dokumentem związanym z realizacją inwestycji budowlanych, który określa stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami procesu budowlanego jest umowa o roboty budowlane. Prawo zamówień publicznych nie zawiera jednak definicji tego rodzaju umowy. Znajdziemy ją natomiast  w przepisach Kodeksu cywilnego.

Konieczność implementacji FIDIC do prawa zamówień publicznych

Warunki Kontraktowe FIDIC  opracowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów stanowią  kodeks dobrych praktyk w zakresie umów o roboty budowlane. Opierają się na  kilkudziesięcioletnim doświadczeniu  inżynierów praktyków z wielu różnych krajów. FIDIC przewiduje jednolite procedury realizacji inwestycji budowlanych na całym świecie, a istotą tej regulacji jest utrzymanie rozsądnej równowagi między interesami zamawiającego i wykonawcy, jak również sprawiedliwy podział ryzyka i odpowiedzialności pomiędzy nimi.

Co to jest FIDIC?

FIDIC to skrót od Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils), czyli związku stowarzyszeń niezależnych inżynierów konsultantów z różnych krajów. Organizacja ta założona została w Gandawie w 1913 roku przez przedstawicieli stowarzyszeń inżynierów konsultantów z Belgii, Francji i Szwajcarii. FIDIC początkowo nie odgrywała większego znaczenia jednak po II Wojnie Światowej bardzo się rozwinęła. Obecnie zrzesza organizacje z 66 krajów ze wszystkich kontynentów.

Podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn zgodne z Konstytucją

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejsze zmiany ustawy dotyczą wieku emerytalnego zarówno kobiet, jak i mężczyzn oraz prawa do emerytury częściowej. W wyniku powołanej wyżej nowelizacji wyrównano i podwyższono wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Podniesienie wieku emerytalnego dotyczy kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Biorąc pod uwagę fakt, iż wiek emerytalny wzrasta od 2013 r. każdego roku o trzy miesiące, mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2020 r., a kobiety w 2040 r.

Planowana nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych

W dniu 20 maja 2014 r. Rada Ministrów przyjęła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która w znacznym stopniu zmienia dotychczas obowiązujące uregulowania.

Celem projektowanych zmian ma być ułatwienie podejmowana i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowych i jawnych.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907), (dalej: "pzp") dokonana na mocy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1473). Nowelizacja ta dotyczy przede wszystkim instytucji podwykonawstwa, a jej głównym celem jest wzmocnienie ochrony podwykonawców przed nieuczciwymi wykonawcami, którzy jak można zauważyć w ostatnim czasie coraz częściej nie płacą podwykonawcom w terminie ich wynagrodzenia.