Kancelaria gwarantuje rzetelne i terminowe wykonywanie usług we wszystkich sprawach przyjętych do obsługi prawnej.

Jej głównym celem jest zawsze jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta i wspólne wypracowanie najbardziej optymalnego dla Niego rozwiązania.

Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności wszelkich informacji otrzymanych od Klienta w związku ze świadczeniem obsługi prawnej, z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych.

Kancelaria zapewnia odpowiedni sposób przechowywania oryginalnych dokumentów otrzymanych w związku z obsługą prawną w poszczególnych sprawach.

Wynagrodzenie Kancelarii za świadczone usługi wyliczane jest na podstawie faktycznego czasu wykonywania usług oraz stawek godzinowych ustalonych z Klientem, o ile nie został ustalony inny sposób rozliczania.