Polityka

Kancelaria gwarantuje rzetelne i terminowe wykonywanie usług we wszystkich sprawach przyjętych do obsługi prawnej.

Jej głównym celem jest zawsze jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta i wspólne wypracowanie najbardziej optymalnego dla Niego rozwiązania.

Kancelaria zobowiązana jest do zachowania poufności wszelkich informacji otrzymanych od Klienta w związku ze świadczeniem obsługi prawnej, z wyjątkiem informacji powszechnie dostępnych.

Kancelaria zapewnia odpowiedni sposób przechowywania oryginalnych dokumentów otrzymanych w związku z obsługą prawną w poszczególnych sprawach.

Wynagrodzenie Kancelarii za świadczone usługi wyliczane jest na podstawie faktycznego czasu wykonywania usług oraz stawek godzinowych ustalonych z Klientem, o ile nie został ustalony inny sposób rozliczania.

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Grzybowska z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Obrzeżna 5F lok. 45; 02-691 Warszawa; wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pod numerem 517708; NIP: 798-143-98-96; REGON: 142633940; wpis na listę radców prawnych przy okręgowej izbie radców prawnych w Warszawie numer: WA-7159