Prawo handlowe i gospodarcze

Prawo handlowe i gospodarcze

• zakładanie i rejestracja spółek

• kupno i sprzedaż udziałów/akcji

• podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego

• umorzenie udziałów

• przygotowanie uchwał wspólników, zarządu i rady nadzorczej (zgody korporacyjne)

• zwoływanie zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej

• przygotowywanie protokołów zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej

• przygotowanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników

• zmiana umów/statutów spółek

• powoływanie i odwoływanie członków organów spółek i prokurentów

• zatwierdzanie sprawozdań finansowych i dokonywanie związanych z tym zgłoszeń do urzędu skarbowego i Monitora Polskiego B

• rejestracja wszystkich zmian dotyczących spółek w KRS oraz dokonywanie związanych z tym zgłoszeń do urzędu skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego (przygotowanie wniosków o nadanie lub aktualizację numerów NIP i REGON)

• łączenie, przekształcanie i podział spółek

• likwidacja spółek

• due diligence korporacyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

• ogólne doradztwo w zakresie zagadnień prawa administracyjnego

• sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

• reprezentowanie klientów przed urzędami i organami administracji publicznej

• reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi

• rejestracja produktów biobójczych (przygotowanie wniosków o rejestrację produktów biobójczych i reprezentacja klienta w toku rejestracji przed Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Prawo procesowe

Prawo procesowe

• sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwy, apelacje, sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, wnioski w postepowaniach nieprocesowych, wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych, skargi do NSA)

• reprezentowanie klientów przed sądami cywilnymi i administracyjnymi

Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

• ogólne doradztwo pod kątem ochrony interesów wykonawcy przy przygotowywaniu ofert w przetargach publicznych i ich uzupełnianiu

• doradztwo w toku wykonywania umów o realizację zamówienia publicznego pod kątem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych i Ogólnymi Warunkami Kontraktowymi (FIDIC)

• weryfikacja umów z dostawcami i podwykonawcami (przygotowywanie wzorów takich umów)

• przygotowanie umów konsorcjum

• sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych i reprezentowanie klientów na rozprawach przed KIO

Ogólne Warunki Kontraktowe FIDIC

Ogólne Warunki Kontraktowe FIDIC

• ogólne doradztwo w zakresie Ogólnych Warunków Kontraktowych (FIDIC) – przygotowywanie wystąpień i wniosków oraz zgłaszanie roszczeń zgodnie z procedurą przewidzianą w FIDIC

Prawo cywilne

Prawo cywilne

• ogólne doradztwo w zakresie zagadnień cywilno-prawnych

• sporządzanie i weryfikacja pism i umów cywilno-prawnych (m.in. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa sprzedaży, umowa cesji wierzytelności, umowa przejęcia długu, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, umowa dostawy, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki, umowa spółki cywilnej, umowa poręczenia, umowa darowizny)

• reprezentowanie klientów przed sądami cywilnymi

Prawo pracy

Prawo pracy

• przygotowywanie i weryfikacja umów o pracę

• wypowiadanie umów o pracę

• przygotowanie regulaminów pracy i wynagrodzeń

• doradztwo w poszczególnych kwestiach związanych z zatrudnieniem pod kątem zgodności zamierzonych działań pracodawcy z przepisami prawa pracy

• przygotowanie procesu zwolnień grupowych

• reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach pracowniczych