Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w dziedzinie prawa handlowego oraz prawa zamówień publicznych.

W ramach obu wskazanych wyżej gałęzi prawa Kancelaria oferuje pomoc w szczególności w zakresie niżej wymienionych czynności:

Prawo handlowe

• zakładanie i rejestracja spółek
• kupno i sprzedaż udziałów/akcji
• podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego
• umorzenie udziałów
• przygotowanie uchwał wspólników, zarządu i rady nadzorczej (zgody korporacyjne)
• zwoływanie zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej
• przygotowywanie protokołów zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządu oraz rady nadzorczej
• przygotowanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników
• zmiana umów/statutów spółek
• powoływanie i odwoływanie członków organów spółek i prokurentów
• zatwierdzanie sprawozdań finansowych i dokonywanie związanych z tym zgłoszeń do urzędu skarbowego i Monitora Polskiego B
• rejestracja wszystkich zmian dotyczących spółek w KRS oraz dokonywanie związanych z tym zgłoszeń do urzędu skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego (przygotowanie wniosków o nadanie lub aktualizację numerów NIP i REGON)
• łączenie, przekształcanie i podział spółek
• likwidacja spółek
• due diligence korporacyjne

Prawo zamówień publicznych

• ogólne doradztwo pod kątem ochrony interesów wykonawcy przy przygotowywaniu ofert w przetargach publicznych i ich uzupełnianiu
• doradztwo w toku wykonywania umów o realizację zamówienia publicznego pod kątem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych i Ogólnymi Warunkami Kontraktowymi (FIDIC)
• weryfikacja umów z dostawcami i podwykonawcami (przygotowywanie wzorów takich umów)
• przygotowanie umów konsorcjum
• sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych i reprezentowanie klientów na rozprawach przed KIO