Tarcza Finansowa PFR 2.0 - instrukcje dla przedsiębiorców

Covid - zamknięty biznes

W dniu 15 stycznia 2021 r. uruchomiona została Tarcza Finansowa PFR 2.0 obejmująca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w 45 branżach najmocniej poszkodowanych przez drugą falę pandemii COVID-19. Kwota przeznaczona na ten cel ma wynieść ok. 13 mld zł, a wnioski składać można do 28 lutego 2021 r.

W rozumieniu założeń Tarczy Finansowej PFR 2.0, Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na subwencje finansowe w kwocie 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego, natomiast MŚP na dofinansowanie kosztów stałych nie pokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto.

Kto może ubiegać się o pomoc?

 • przedsiębiorcy wpisani do CEIDG albo KRS (zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy prawo przedsiębiorców z dnia z 6 marca 2018 r., Dz. U. 2018 poz. 646 z późn. zm.),
 • prowadzący działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień złożenia wniosku,
 • niebędący w stanie likwidacji, upadłości, restrukturyzacji,
 • nieposiadający zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na dzień 31 grudnia 2019 r. lub 31 grudnia 2020 r. lub na dzień składania wniosku (brak zaległości w co najmniej jednej z trzech wymienionych dat),
 • posiadający rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  W rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML (Anti-Money Laundering), główny beneficjent rzeczywisty nie może posiadać rezydencji podatkowej w tzw. „rajach podatkowych” w rozumieniu Konkluzji Rady UE w sprawie zrewidowanej listy państw nie współpracujących w celach podatkowych (2020/C 64/03).
  Odejście od tej zasady możliwe jest w sytuacji zobowiązania się Beneficjenta Programu i/lub jego głównego beneficjenta rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia finansowania w ramach Programu.
 • posiadający odpowiednie PKD ujawnione w CEIDG albo KRS.
  Kody PKD powinny być zweryfikowane na dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r., a także na dzień złożenia wniosku (wszystkie daty niezbędne są do spełnienia warunku).
  Lista kodów objętych Tarczą Finansową PFR 2.0 dostępna jest w regulaminie programu w rozdziale III, § 11, ust. 8 lit i):
  https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf
 • posiadający potwierdzenie umocowań do reprezentowania Beneficjenta Programu;
  W momencie składania wniosku konieczne jest dołączenie potwierdzenia umocowania osoby reprezentującej Beneficjenta. Potwierdzenie umocowania musi być załączone w formie elektronicznej w momencie wysyłania wniosku do PFR.
  Pełnomocnictwo musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  Wzór: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo.pdf
 • Wykazujący spadek obrotów minimum 30% w okresach:
  - 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. w stosunku do 1 kwietnia - 31 grudnia 2019 r.
  lub
  - 1 października - 31 grudnia 2020 r. w stosunku do 1 października - 31 grudnia 2019 r.

Ważne!:

Definicje mikroprzesiębiorcy/ MŚP zawarte w ustawie prawo przedsiębiorców nie mają zastosowań. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oba podmioty definiuje następująco:

 • Mikrofirma to podmiot zatrudniający od 1 do 9 pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r., którego obrót netto lub suma bilansowa na 2019 rok były mniejsze bądź równe kwocie 2mln euro.
 • Mała i średnia firma to przedsiębiorca (niebędący mikrofirmą) zatrudniający od 1 do 249 pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r., którego obrót netto za 2019 rok był mniejszy bądź równy kwocie 50 mln euro lub suma bilansowa na 2019 rok była mniejsza bądź równa kwocie 43 mln euro.

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek złożyć można za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a wypłata następuje do 48 godzin od momentu złożenia.

W programie bierze udział 17 banków: Alior Bank, Grupa BPS, Millennium Bank, Bank Pekao, Bank Pocztowy, BNP Paribas, BOŚ, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble, Idea Bank, ING, mBank, Nest Bank, PKO BP, Santander, SGB Banki Spółdzielcze.

 

 

 

Pozostałe artykuły na blogu