Kolejne poważne zmiany Kodeksu Pracy … czy aby na pewno na lepsze?

W marcu tego roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przedstawiła szereg zmian, które zamierza wprowadzić do Kodeksu pracy.

Ustawodawca planuje ustalić nowe okresy, na jakie będzie można zawierać umowy o pracę na okres próbny i na czas określony. Obecnie umowa o pracę na okres próbny może być zawarta maksymalnie na trzy miesiące, po nowelizacji zaś okres ten ma wynosić sześć miesięcy. Umowy o pracę na czas określony natomiast będzie można zawierać maksymalnie na okres 18 miesięcy (do tej pory okres ten liczył maksymalnie 33 miesiące).

Kogo nie dotyczy zakaz handlu w niedzielę?

W 2018 roku w życie wejdą nowe przepisy, na mocy których stopniowo ograniczany będzie handel w niedzielę. Nowa ustawa nie obejmie jednak części podmiotów, zajmujących się sprzedażą towarów.

Co robić, gdy pracodawca nie chce dać urlopu?

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że choć pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu wypoczynkowego, nie musi tego robić w dowolnym, wybranym przez pracownika terminie. Całkowita odmowa odebrania urlopu jest jednak działaniem niezgodnym z prawem.

Czy pracodawca może pytać o 500 plus?

Każdy pracodawca ma prawo znać sytuację materialną pracownika pod pewnymi warunkami. Może też uzależniać od niej przyznawanie określonych świadczeń. Pobieranie 500+ nie może być jednak powodem np. do odmówienia przyznania podwyżki.

Istotne zmiany w prawie pracy – ostatnio wprowadzone i przewidywane

Rok 2015 przyniósł nam szereg poważnych zmian w zakresie prawa pracy. Część z nich weszła już w życie, a nad kolejnymi nadal pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy i jest szansa, że uda się je uchwalić do końca bieżącego roku.

Od 1 stycznia 2015 r. dochody członków rad nadzorczych zostały objęte składkami ZUS. Do początku tego roku takie dochody podlegały jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obecnie zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nałożyła na członków rad nadzorczych obowiązek odprowadzania również składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. 

Czy pracodawca może cofnąć pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy powinien być udzielany w terminie zgodnym z planem urlopów przyjętym u danego pracodawcy albo w terminie ustalonym wspólnie przez pracodawcę i pracownika. Pracodawca ma jednak prawo odwołać pracownika z urlopu, z takim zastrzeżeniem, że może to nastąpić jedynie w wyjątkowych, ściśle określonych sytuacjach. Ponadto musi się przy tym liczyć z konsekwencjami finansowymi swojej decyzji. 

Podwyższenie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn zgodne z Konstytucją

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejsze zmiany ustawy dotyczą wieku emerytalnego zarówno kobiet, jak i mężczyzn oraz prawa do emerytury częściowej. W wyniku powołanej wyżej nowelizacji wyrównano i podwyższono wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Podniesienie wieku emerytalnego dotyczy kobiet urodzonych po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Biorąc pod uwagę fakt, iż wiek emerytalny wzrasta od 2013 r. każdego roku o trzy miesiące, mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2020 r., a kobiety w 2040 r.