Certyfikat RODO a zasada uczciwej konkurencji w przetargach

Wejście w życie RODO nie pozostaje bez znaczenia dla wymogów stawianych wykonawcom w przetargach. Jedna z kwestii budzących kontrowersje dotyczy tzw. certyfikatu RODO.

RODO a zamówienia publiczne

Już za kilka dni (25 maja 2018 r.) zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (RODO), które nakłada na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osobowe osób fizycznych szereg nowych obowiązków. Pojawia się więc pytanie, na ile nowe obowiązki przewidziane w RODO mogą mieć wpływ na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamówienia publiczne przed nowelizacją – jak się w tym odnaleźć?

Prawo dotyczące zamówień publicznych w Polsce należy do najczęściej krytykowanych. W najbliższym czasie musi zostać dostosowane do regulacji unijnych i sformułowane tak, by można było uniknąć wszelkich niejasności i patologii przy procesach przetargowych. Jak zwykle zawirowania prawne źle wpływają na sytuację przedsiębiorców.  

Planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych związana z koniecznością wdrożenia zmian przepisów unijnych

Mimo iż całkiem niedawno, bo w październiku zeszłego roku, weszła w życie poważna nowelizacja prawa zamówień publicznych szykuje nam się kolejna. Projekt nowej ustawy skierowany został do uzgodnień i konsultacji publicznych. Wspomniana wyżej nowela podyktowana jest przede wszystkim koniecznością dostosowania polskiego prawa do przepisów unijnych regulujących zamówienia publiczne, które ostatnio również uległy zasadniczym zmianom. 

Nowelizacja najbardziej krytykowanych przepisów Prawa zamówień publicznych

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie istotna nowelizacja przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „pzp”). Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, (poz. 1232) modyfikuje najbardziej krytykowane przepisy ustawy. Ma ona na celu m.in. ograniczyć nadużywanie stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert, doprecyzować kwestie związane z odrzucaniem ofert z rażąco niską ceną, wprowadzić obostrzenia co do powoływania się na tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wprowadza solidarną odpowiedzialność wykonawcy wraz z podmiotem trzecim udostępniającym mu swoje zasoby.

Wzajemna relacja ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego

Podstawowym dokumentem związanym z realizacją inwestycji budowlanych, który określa stosunek zobowiązaniowy pomiędzy stronami procesu budowlanego jest umowa o roboty budowlane. Prawo zamówień publicznych nie zawiera jednak definicji tego rodzaju umowy. Znajdziemy ją natomiast  w przepisach Kodeksu cywilnego.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

W dniu 24 grudnia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907), (dalej: "pzp") dokonana na mocy ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1473). Nowelizacja ta dotyczy przede wszystkim instytucji podwykonawstwa, a jej głównym celem jest wzmocnienie ochrony podwykonawców przed nieuczciwymi wykonawcami, którzy jak można zauważyć w ostatnim czasie coraz częściej nie płacą podwykonawcom w terminie ich wynagrodzenia.