Istotne zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Istotne zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 15 marca 2018 r. weszły w życie kolejne zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Najważniejsze z nich dotyczą składania do rejestru sprawozdań finansowych i utworzenia w tym celu repozytorium dokumentów finansowych, zgłaszania do rejestru osób reprezentujących dany podmiot oraz rejestracji nowych spółek w KRS. Znowelizowane zostały także przepisy dotyczące przedsiębiorców zagranicznych i kuratorów ustanawianych przez sąd z urzędu.

Na mocy nowych przepisów wprowadzone zostało repozytorium dokumentów finansowych, które będzie prowadzone dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do KRS. Repozytorium będzie mógł przeglądać każdy.

Złożenie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań audytorów z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia właściwego organu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdań z działalności następować będzie przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. I to rozwiązanie właśnie budzi najwięcej kontrowersji. Zgłoszenie bowiem opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i musi tego dokonać co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. W praktyce może to stwarzać pewne trudności dla spółek, w zarządach których zasiadają wyłącznie cudzoziemcy, którzy nie posiadają numerów PESEL. Przepis ten zatem nie tylko uniemożliwia składanie sprawozdań finansowych do sądowego rejestru w wersji papierowej, ale także pozbawia możliwości składania tych dokumentów przez osoby, które nie mają PESEL.

Kolejna istotna zmiana dotyczy zgłaszania do rejestru przedsiębiorców osób reprezentujących dany podmiot. Dotychczas do wniosku o wpis osób reprezentujących spółkę wpisaną do rejestru przedsiębiorców należało dołączyć oświadczenia obejmujące zgodę tych osób na ich powołanie. Teraz takie oświadczenie będzie dodatkowo musiało wskazywać ich adresy do doręczeń. Jeżeli natomiast adres do doręczeń znajduje się poza obszarem Unii Europejskiej, trzeba będzie wskazać pełnomocnika do doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Omawiana nowelizacja zmodyfikowała także wymogi zgłaszania spółek kapitałowych do rejestru przedsiębiorców. Obecnie do wniosku o wpis trzeba będzie dołączać listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej. Każdorazową zmianę tych osób oraz danych tych osób trzeba będzie zgłosić sądowi rejestrowemu przedkładając nową listę.

Ustawodawca zmienił również system aktualizacji danych przedsiębiorcy zagranicznego. W wyniku nowelizacji sąd rejestrowy będzie otrzymywać z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów informacje dotyczące przedsiębiorcy zagranicznego o: (i) otwarciu i zakończeniu likwidacji, (ii) ogłoszeniu upadłości i zakończeniu postępowania upadłościowego, (iii) wykreśleniu oraz (iv) połączeniu transgranicznym.

W związku z powyższym wpis informacji o otwarciu likwidacji, zakończeniu likwidacji, ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego przedsiębiorcy zagranicznego polegać będzie na ich automatycznym zamieszczeniu w rejestrze przedsiębiorców po przekazaniu z właściwych rejestrów za pośrednictwem systemu integracji rejestrów.

Na koniec warto wspomnieć, że w ramach nowelizacji ustawy o KRS wykreślone zostały przepisy o ustanowieniu przez sąd kuratora dla spółek, które nie wykonują obowiązku zgłaszania do rejestru przedsiębiorców zmian dotyczących spółki.

Pozostałe artykuły na blogu